Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Jeugdmuziekdag Altena verwerkt van haar deelnemers, aspirant deelnemers, oud deelnemers, sponsoren, overheden, en/of andere geïnteresseerden en vrienden van de Stichting Jeugdmuziekdag Altena.
Bij deelname aan, sponsoring ten behoeve van of donaties c.q. verstrekken van subsidie aan projecten van Stichting Jeugdmuziekdag Altena, of om een andere reden persoonsgegevens aan deze Stichting verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om de verstrekte persoonsgegevens overeenkomstig navolgend Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Jeugdmuziekdag Altena, p/a Dijkje 7a, 4255 GX Nieuwendijk, KvK 52174573, ANBI-nummer 850329504. De voor de verwerking verantwoordelijke functionaris is bereikbaar via het contactformulier.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Jeugdmuziekdag Altena en voor welk doel
    2.1 In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

       a) voor- en achternaam en geboortedatum;
       b) adresgegevens (eventueel postadres);
       c) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
       d) muziekgerelateerde gegevens (instrument, partij, stemming, sleutel en aangesloten vereniging).

    2.2 Stichting Jeugdmuziekdag Altena verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

      a) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden verwerkt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Jeugdmuziekdag Altena of van haar subsidieverstrekkers;
      b) je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie, alsmede voor het verspreiden van muziekpartijen. Afmelden hiervoor kan via de secretaris van de Stichting Jeugdmuziekdag Altena;
     c) je muziekgerelateerde gegevens en geboortedatum worden gebruikt om tijdens activiteiten een orkest- en partijindeling te maken voor die bewuste activiteit.

3. Bewaartermijnen
Stichting Jeugdmuziekdag Altena verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname tot vijf jaar na afloop daarvan. Na deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
    4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Jeugdmuziekdag Altena passende technische en organisatorische maatregelen getroffen;
    4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Stichting Jeugdmuziekdag Altena gebruik maken van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij –indien noodzakelijk- een verwerkersovereenkomst afgesloten;

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
    5.1 Via het secretariaat van Stichting Jeugdmuziekdag Altena kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren;
    5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat;
    5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Jeugdmuziekdag Altena je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming te weten de secretaris;
    5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht via het contactformulier.

6. Beeldmateriaal
    6.1. Stichting Jeugdmuziekdag Altena maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie en als herinnering. Bij registratie van deelname aan de Jeugdmuziekdag gaat de deelnemer akkoord met het maken van beeldmateriaal. Beeldmateriaal wordt onder andere gebruikt op onze website, social media en in de kranten. Toestemming is altijd in te trekken.

7. Communicatie
    7.1 Het privacybeleid van Stichting Jeugdmuziekdag Altena is terug te vinden via of op www.jeugdmuziekdagaltena.nl en op te vragen via het secretariaat.

8. Datalekken
    8.1 Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit gemeld. Na melding van een datalek heeft Stichting Jeugdmuziekdag Altena een informatieplicht die voorschrijft dat deelnemers, aspirant-deelnemers, oud deelnemers en sponsoren, overheden, en/of andere geïnteresseerden en vrienden van Stichting Jeugdmuziekdag Altena, worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

9. Wijzigingen
    9.1 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd door Stichting Jeugdmuziekdag Altena. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Januari 2020